Tretí ročník súťaže vyhlásila SZKT v máji 2017. Diela v jednotlivých kategóriách mohli účastníci prihlásiť do 15. septembra 2017. Účastníkom súťaže, čiže prihlasovateľom, môže byť nielen autor či realizátor diela, ale aj investor. O tituly sa uchádzalo v tomto ročníku spolu 14 diel z toho 4 záhrady, 3 parky a 7 záhradných detailov. Je to zatiaľ najmenej v krátkej trojročnej histórii súťaže. Zatiaľ čo kategória detail bola obsadená vcelku dobre, do kategórie Park boli prihlásené len tri diela. V porovnaní s prvým ročníkom, kedy do tejto kategórie bolo prihlásených 10 diel, je to skutočne žalostne málo. Zrejme to svedčí o situácii na Slovensku, kde (na rozdiel napr. od Českej republiky) nevznikajú takmer žiadne nové parky a len v malej miere dochádza k rekonštrukciám zelene miest a obcí - parkové námestia, vnútroboloky a pod., či k rekonštrukciám historických parkov. Dúfajme, že sa situácia bude zlepšovať. Iná je situácia v kategórii Záhrada. Nepochybne každoročne vzniká množstvo nových realizácií, ktorých kvalita je v mnohých prípadoch nepochybne na vysokej profesionálnej úrovni. Ide tu len o to, aby tvorcovia našli odvahu a čas a rozhodli sa pomerať výsledky svojej práce s ostatnými účastníkmi a zviditeľniť svoju tvorbu.

Prihlásené diela hodnotila päťčlenná odborná porota menovaná Správnou radou SZKT.

Členmi poroty boli:

Ing. Petr Förchtgot – krajinný architekt, nominovaný do funkcie porotcu českou SZKT
Ing. Eva Uherová – autorizovaný krajinný architekt
Ing. Lucia Gáborová – krajinný architekt
Ing. Štefan Lančarič - autorizovaný krajinný architekt
Ing. Libuše Murínová – zástupca vyhlasovateľa súťaže a predseda poroty

Porota v priebehu októbra navštívila spoločne všetky prihlásené diela. Porotcovia hodnotili v zmysle kritérií súťaže u každého diela kompozíciu, estetické pôsobenie, pôvodnosť a originalitu návrhu, funkčnosť, kvalitu prevedených prác a údržbu, použitie rastlinného materiálu, rešpektovanie širších vzťahov, využitie technológií a materiálov šetrných k životnému prostrediu. Každý z porotcov v svojom hodnotení určil poradie diel v jednotlivých kategóriách a výsledné poradie bolo stanovené priemerom hodnotení všetkých porotcov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 14. 2.2018 v rámci sprievodného programu odbornej konferencie Záhradnícke fórum 2018.

Viac informácií a výsledky nájdete v priložených súboroch: