Súťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka na Slovensku vyhlasuje  od roku 2015 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT)  na podporu propagácie kvalitných výsledkov práce záhradných a krajinných architektov, realizačných firiem, dodávateľov a v neposlednom rade aj  osvietených investorov. Cieľom súťaže je prezentovať a smerom k verejnosti propagovať diela  z hľadiska ich estetickej hodnoty a technickej kvality prevedenia, ale aj z hľadiska ich  spoločenského významu a prínosu.


Súťaží sa v troch kategóriách -  Park roka, Záhrada roka a Detail roka . Do súťaže vo všetkých troch kategóriách môžu dielo  prihlásiť   firmy, ktoré dielo zrealizovali, autori projektov zrealizovaných diel alebo investori (vlastníci) diela. Od roku 2018 je možné dielo do súťaže aj nominovať a to ktorýmkoľvek z členov SZKT. Prihlásené alebo nominované dielo musí byť minimálne 1 rok od ukončenia jeho zrealizovania a nie staršie ako 5 rokov od ukončenia jeho realizácie. Jeden účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 dielo v každej kategórii. S prihlásením diela musí súhlasiť vlastník a dotknuté subjekty (autor a realizátor). Každý člen SZKT môže nominovať maximálne 1 dielo v každej kategórii.

Kategória Park roka zahrnuje realizácie  diel krajinnej architektúry (novo založená alebo zrekonštruovaná) na verejnej ploche alebo vyhradenej zeleni v intraviláne obcí alebo v krajine (napr. park, námestie, sídlisková zeleň, vyhradené areály a pod.) s výmerou min. 0,5 ha.

Do kategórie Záhrada roka  možno prihlásiť diela záhradnej architektúry (novo založená alebo zrekonštruovaná) na ploche pri rodinných domoch.

Od roku 2016 sa súťaží aj v kategória Detail roka, do ktorej  patrí  architektonický, výtvarný alebo biologický prvok v diele krajinnej alebo záhradnej architektúry, ktorý je dominantný alebo významným spôsobom zvýšil celkovú kvalitu diela (napr. prvok malej architektúry, výtvarný prvok alebo výtvarné riešenie časti diela, záhon alebo iná časť výsadieb, nie solitérna rastlina alebo drevina). Okrem týchto prvkov zahrnuje táto kategória menšie parkovo upravované plochy s výmerou menšou ako 0,5 ha,  drobné firemné, školské či obecné realizácie, zelené steny a strechy, terasy, prípadne interiérové realizácie.

Diela prihlásené do súťaže hodnotí päťčlenná odborná porota, ktorú menuje správna rada SZKT a je zložená z autorizovaných krajinných architektov, zástupcu správnej rady a zástupcu partnerskej českej Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Hodnotenie je jednokolové a výsledkom je určenie poradia na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách. Porota  vykoná spoločnú obhliadku  všetkých prihlásených diel a následne každý z porotcov určí poradie v jednotlivých kategóriách. Výsledné poradie sa určí priemerom poradí jednotlivých porotcov.

Kritéria pre hodnotenie sú najmä komplexnosť návrhu a realizácie, rešpektovanie širších vzťahov v území, pôvodnosť a originalita návrhu, kvalita zrealizovaných prác a materiálov, dodržanie odborných postupov a technológií, udržateľnosť diela, účelnosť a využiteľnosť pre vlastníka (užívateľov), efektivita údržby, využitie technológií a materiálov šetrných k životnému prostrediu, vplyv diela na kvalitu životného prostredia.